Start up your English with Greenwich
Start up your English with Greenwich

มาเรียนที่ประเทศออสเตรเลียกับทางสถาบัน Greenwich College ซึ่งการเรียนภาษาอังกฤษที่นี่จะทำให้ชีวิตของคุณมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น กับอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในด้านกาเรียนการสอนที่สูง

ที่สถาบัน Greenwich College เน้นความเอาใจใส่และดูแลนักเรียนทุกคนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและพบความสำเร็จในด้านการเรียนภาษาอังกฤษ ตั้งแต่
1. ระดับ General English

2. IELTS

3. EAP

4. ENGLISH FOR BUSINESS

5. DIPLOMA

พร้อมให้คำแนะนำในเรื่องของการเรียน ตลอดจนการใช้ชีวิตที่ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งมี 2 campus 

1  Sydney and North Sydney

2. Melbourne

 

 

โดยราคาเริ่มต้นที่ 250AUD$ พร้อม Waived Enrollment fee all Campus