กรมการกงสุล และ กรมการปกครอง การออกเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ
กรมการกงสุล และ กรมการปกครอง การออกเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ

กรมการกงสุล และ กรมการปกครอง บูรณาการร่วมกันในการออกเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ ได้ที่สำนักงานเขต โดยไม่ต้องไปจ้างแปลเอกสารอีกต่อไป จำนวน 12 ประเภท 18 แบบฟอร์ม ได้แก่
1. ทะเบียนเกิด/สูติบัตร
2. ทะเบียนคนตาย/มรณบัตร
3. ทะเบียนบ้าน
4. หนังสือรับรองการเกิด
5. รายการบัตรประจำตัวประชาชน
6. ทะเบียนสมรส
7. ทะเบียนหย่า
8. ทะเบียนบันทึกฐานะแห่งครอบครัว
9. ทะเบียนการเปลี่ยนชื่อตัว
10. ทะเบียนการตั้งชื่อสกุล
11. ทะเบียนการร่วมใช้ชื่อสกุล และ
12.ทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล

สำหรับประชาชนท่ีไม่มีเอกสารทะเบียนราษฎร และทะเบียนครอบครัวฉบับภาษาอังกฤษ สามารถรับบริการพิเศษเอกสารแปลสำเร็จรูปได้ที่ กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กรมการกงสุล www.consular.go.th หรือคอลเซ็นเตอร์ 0-2572-8442